ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α. (1972) ‘Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σσ. 169–179. doi: 10.12681/dchae.813.