ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (1974) ‘Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Λιγουριού Αργολίδος (πίν. 1-6)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σσ. 1–30. doi: 10.12681/dchae.826.