ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. (1974) ‘Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σελ. 31–57. doi: 10.12681/dchae.827.