ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (1979) ‘Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 9, σσ. 249–260. doi: 10.12681/dchae.879.