ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Ι. (2013) ‘Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 15–34. doi: 10.12681/dchae.1316.