ΓΟΥΔΑΣ Μ. (2013) ‘Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι’ ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 35–48. doi: 10.12681/dchae.1317.