ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π. Γ. (2013) ‘Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 49–61. doi: 10.12681/dchae.1318.