ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. (2013) ‘Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 67–76. doi: 10.12681/dchae.1320.