ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. (2013) ‘Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 77–78. doi: 10.12681/dchae.1321.