ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. (2013) ‘Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 79–82. doi: 10.12681/dchae.1322.