ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Βιβλιογραφία’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 83–89. doi: 10.12681/dchae.1323.