ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. (2013) ‘Ευάγγελος Στράτης’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 94–96. doi: 10.12681/dchae.1326.