ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γ. (1894) ‘Η Παναγία των Αθηνών’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 80–81. doi: 10.12681/dchae.1519.