ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. (1894) ‘Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 82–86. doi: 10.12681/dchae.1520.