ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (1894) ‘Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 136–146. doi: 10.12681/dchae.1533.