ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. (1894) ‘Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σ. 150. doi: 10.12681/dchae.1536.