ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α. και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. (1894) ‘Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σ. 151. doi: 10.12681/dchae.1537.