ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013) ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, σσ. 53–59. doi: 10.12681/dchae.1555.