ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013) ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1900’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 4, σσ. 28–66. doi: 10.12681/dchae.1582.