ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2016) ‘Οπισθοσέλιδα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, σσ. 413–422. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5551 (ημερομηνία πρόσβασης: 26 Μάρτιος 2023).