ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. (2014) ‘Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, σσ. 391–404. doi: 10.12681/dchae.1271.