[1]
Μισαηλίδου (Missailidis) Α. (Anna) Γ. (George), ‘Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, Οκτωβρίου 2018.