[1]
ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ., ‘Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 67–82, Σεπτεμβρίου 2018.