[1]
ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ., ‘Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 269–280, Σεπτεμβρίου 2018.