[1]
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν., ‘Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 415–426, Σεπτεμβρίου 2018.