[1]
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou) Α., ‘Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 458–460, Σεπτεμβρίου 2018.