[1]
ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ. και Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ., ‘Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 40, σσ. 139–160, Δεκεμβρίου 2019.