[1]
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α., ‘Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 40, σσ. 373–400, Δεκεμβρίου 2019.