[1]
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., ‘Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 23, σσ. 83–98, Ιουλίου 2011.