[1]
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν., ‘Ο Greco του Antonio Palomino’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 29, σσ. 185–194, Νοεμβρίου 2011.