[1]
ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Α., ‘Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, σσ. 49–74, Ιανουαρίου 1964.