[1]
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν. Β., ‘Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, σσ. 146–168, Ιανουαρίου 1972.