[1]
ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α., ‘Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, σσ. 169–179, Ιανουαρίου 1972.