[1]
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ., ‘Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 6, σσ. 191–204, Ιανουαρίου 1972.