[1]
ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ., ‘Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10)’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 7, σελ. 31–57, Ιανουαρίου 1974.