[1]
ΓΟΥΔΑΣ Μ., ‘Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι’ ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 35–48, Απριλίου 2013.