[1]
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π. Γ., ‘Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 49–61, Απριλίου 2013.