[1]
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π., ‘Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 77–78, Απριλίου 2013.