[1]
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α., ‘Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, τχ. 1-2, σσ. 79–82, Απριλίου 2013.