[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Αι επισκευαί του Δαφνίου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 63–64, Απριλίου 1894.