[1]
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π., ‘Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 82–86, Απριλίου 1894.