[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ‘Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σσ. 136–146, Απριλίου 1894.