[1]
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π., ‘Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σ. 150, Απριλίου 1894.