[1]
ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α. και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ., ‘Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 2, σ. 151, Απριλίου 1894.