[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 3, σσ. 53–59, Απριλίου 2013.