[1]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 4, σσ. 73–84, Απριλίου 2013.