[1]
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Ι., ‘Χριστιανικαί αρχαιότητες εν τη Στερεά Ελλάδι’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 8, σσ. 67–75, Απριλίου 2013.