[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Oπισθοσέλιδα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 8, σ. , Απριλίου 2013.