[1]
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α., ‘Αντώνιος Μομφερράτος’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 1, τχ. 2, σ. , Απριλίου 2013.