[1]
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν., ‘Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 33, σσ. 391–404, Μαρτίου 2014.